1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej WYŻYNY.
2. Prawo Spółdzielcze.
3. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych.
4. Regulamin Walnego Zgromadzenia.
5. Regulamin Rady Nadzorczej.
6. 
Regulamin Zarządu.

7.    Regulamin określający zasady rozliczania przychodów i kosztów spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat za lokale.
8.    Regulamin używania lokali oraz zasad porządku domowego.
9.    Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni i ustalania opłat za ich wydawanie.
10.  Regulamin tworzenia i wykorzystania Funduszu Remontowego w Spółdzielni.
11.  Regulamin działalności inwestycyjnej.
12.  Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargu na lokal mieszkalny używany
.
13.  Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów i konkursów ofert na wynajem lokali użytkowych i wydzierżawiania terenów.
14.  Regulamin określający sposób i tryb przeprowadzania przetargu na sprzedaż lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, oznaczonych jako przedmiot odrębnej własności.
15.  
Regulamin organizowania przetargów na roboty inwestycyjne i remonty budowlane oraz prace projektowe.
16.  
Regulamin określający zasady gospodarowania ogródkami przy budynkach.
17.  Regulamin gospodarki finansowej spółdzielni.
18.  Regulamin windykacji należności.
19.  Regulamin działalności społecznej, wychowawczej i kulturalnej spółdzielni.
20.  Regulamin najmu lokali mieszkalnych.
21.  Regulamin wynagradzania Członków Zarządu S. M. "WYŻYNY". 
23.  Regulamin użytkowania szlabanów - system kontroli wjazdu na enklawę WYŻYNY ZACHÓD ( Kazury - Pileckiego ).