Warszawa, dn. 19.02.2020 r.

Warszawa, dn. 18.02.2020 r.

 

 

 

 

Warszawa, dn. 23.01.2020 r.                                             

SZANOWNI MIESZKAŃCY     

            W związku z podwyższeniem przez Radę M. St. Warszawy opłaty za odbiór odpadów komunalnych do kwoty 65 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, która zacznie obowiązywać od dnia 01.03.2020 roku apelujemy do Państwa o przestrzeganie zasad segregacji odpadów zgodnie z obowiązującym system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, dzielącym je na:

 • podpady zmieszane                       (odbierane 3 x w tygodniu)
 • papier                                              (odbierany 1 x w tygodniu)
 • metale i tworzywa sztuczne         (odbierane 1 x w tygodniu)
 • szkło                                                 (odbierane 1 x w miesiącu)
 • odpady bio                                      (odbierane 1 x w tygodniu)
 • odpady wielkogabarytowe            (odbierane 1 x w miesiącu) 

Na każdej altanie śmietnikowej jest umieszczona tablica z informacją jak segregować odpady

Nieprzestrzeganie powyższego podziału skutkować będzie zgodnie z uchwałą Rady Miasta naliczeniem opłaty podwyższonej, tj. dwukrotnej wysokości stawki opłaty.  W przypadku budynków mieszkalnych wielolokalowych ? 130 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Jednocześnie przypominamy wszystkim Mieszkańcom przeprowadzającym remonty w swoich mieszkaniach o obowiązku wywożenia we własnym zakresie (kontener / PSZOK) gruzu, sanitariatów, boazerii, okien, drzwi itp. odpadów.

Podrzucane pod śmietniki odpady poremontowe, sprzęt AGD, opony, itp. przedmioty, a także odpady zielone z ogródków przydomowych nie są odbierane przez służby oczyszczania miasta co powoduje, że zalegają miesiącami przy altanach śmietnikowych. Spółdzielnia zmuszona jest do wywozu w/w przedmiotów we własnym zakresie co powoduje dodatkowe koszty wywozu obciążając wszystkich mieszkańców.

Wszelkie nieprawidłowości w zakresie odbioru odpadów można zgłaszać do:

 • Miejskiego Centrum Kontaktu, tel. 19115, https://warszawa19115.pl/
 • Biura Gospodarki Odpadami Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa tel.: 22 443 45 00, faks: 22 443 45 02, E- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            W odpowiedzi na wiele zapytań i zgłoszeń informujemy, że Spółdzielnia nie jest odpowiedzialna za gospodarkę odpadami komunalnymi oraz za taki stan rzeczy, który często widać w altanach śmietnikowych. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy to do zadań własnych gminy, tj. miasta Warszawy, która ma w obowiązku:

 • nadzorować gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • zapewnić selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;
 • tworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy

            Służby porządkowe Spółdzielni podejmują starania, aby zminimalizować niedogodności związane z nieprawidłowym odbiorem odpadów poprzez:

 • bieżący nadzór nad altanami śmietnikowymi,
 • bieżące zgłaszanie uwag dot. nieodebranych śmieci w wyznaczonym terminie,
 • bieżące zgłaszanie wniosków o interwencyjne wywozy przepełnionych pojemników oraz zalegających odpadów wielkogabarytowych,
 • zgłaszanie wniosków o zmianę ilości pojemników wg potrzeb w danej altanie śmietnikowej,

                                                                                                                     Z POWAŻANIEM

                                                                                                                                                                                                                 ZARZĄD S. M. WYŻYNY