DZIAŁ TECHNICZNY:

 ul. Stanisława Kazury 2B, 02-795 Warszawa.
tel. 22 640 22 62 do 66, tel. komórkowy: 604 407 799.
tel. 22 649 76 04 ( inspektorzy nadzoru );
E
-Mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

kazur2b

Zadania Działu Technicznego:

- przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń (interwencji) od mieszkańców w sprawach uszkodzeń, usterek, wadliwego funkcjonowania urządzeń i instalacji oraz elementów budynków,
przyjmowanie interesantów i wyjaśnianie bieżących wątpliwości oraz udzielanie porad z zakresu spraw technicznych,
prowadzenie spraw ubezpieczeń rzeczowych w szczególności odszkodowań za zalania i awarie wynikłe z winy Spóldzielni,
ustalanie potrzeb remontowych (usuwania wad technologicznych) i konserwacyjnych,
organizowanie wykonania remontów i konserwacji siłami własnymi lub zlecenie ich wykonania przez inne podmioty gospodarcze,
dokonywanie odbioru robót remontowych i modernizacyjnych,
przeprowadzanie przez osoby posiadające wymagane uprawnienia okresowych kontroli przewidzianych w Prawie Budowlanym, a w szczególności:

 • co najmniej raz w roku: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji urządzeń służących ochronie środowiska oraz instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymnych, spalinowych i wentylacyjnych),
  co najmniej raz na 5 lat: stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów budowlanych, estetyki obiektów i ich otoczenia, z przeprowadzeniem badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie: stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
 • usunięcie w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli lub przeglądzie wszystkich stwierdzonych uszkodzeń i usterek oraz uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • przyjmowanie do eksploatacji budynków i urządzeń terenowych zrealizowanych w ramach inwestycji prowadzonych przez Spółdzielnię oraz urządzeń pozyskanych z innych źródeł,
 • dokonywanie przeglądów budynków (lub ich elementów) w okresie gwarancji i rękojmi oraz egzekwowanie usunięcia ujawnionych wad,
 • prowadzenie dla każdego budynku książki obiektu budowlanego oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących obiektów budowlanych w zakresie ustalonym w obowiązujących przepisach (Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze),
 • przygotowanie danych do planów rzeczowo-finansowych remontów i konserwacji oraz współdziałanie w ich opracowaniu,
 • opracowywanie sprawozdań i informacji o realizacji planów rzeczowo - finansowych w zakresie GZM,
 • analizowanie kosztów usług komunalnych i inicjowanie rozwiązań zmierzających do ich obniżenia,
 • analizowanie kosztów remontów i konserwacji oraz wybór najbardziej efektywnych form ich prowadzenia,
 • przygotowywanie przetargów na roboty techniczne: uczestnictwo i przygotowywanie dokumentacji. 

Dokumenty Działu Technicznego:
Plan robót remontowych na 2024 rok.
Cennik prac hydraulicznych.